LEGISLAŢIE  NAŢIONALĂ

 • OG nr. 14/2023 privind reorganizarea unor instituții publice din domeniul feroviar în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
 • HG nr. 309/2023 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Siguranţă Feroviară Române - ASFR
 • OMTI nr. 1.471/07.08.2023 cu modificarile si completarile aduse de OMTI 1185 din 19 iunie 2024 privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile de activități specifice efectuate de ASFR

 • OUG nr. 73/2019 privind siguranta feroviara, aprobata prin Legea nr. 71/2020

 • OMTIC nr. 932/30.04.2020 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2018/763 al Comisiei din 9 aprilie 2018 de stabilire a modalităţilor practice pentru emiterea certificatelor unice de siguranţă pentru întreprinderile feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007 al Comisiei şi a Regulamentului delegat (UE) 2018/762 al Comisiei din 8 martie 2018 de stabilire a unor metode comune de siguranţă privind cerinţele sistemului de management al siguranţei, în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului, şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.158/2010 şi (UE) nr. 1.169/2010 ale Comisiei şi eliberarea certificatelor unice de siguranţă operatorilor de transport feroviar pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar de călători şi/sau de marfă pe căile ferate din România

 • Legea nr. 202/04.11.2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european
 • Hotărârea Guvernului României nr. 361/24.05.2018 privind aprobarea procedurilor pentru acordarea licențelor în domeniul transportului feroviar, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 482/12.06.2018
 • OMTIC nr. 743/05.03.2020 pentru eliberarea certificatului unic de siguranţă operatorilor care efectuează numai manevră feroviară pe căile ferate din România

 • HG nr. 108/2020 privind interoperabilitatea sistemului feroviar
 • OMTIC nr. 908/2020 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/545 al Comisiei din 4 aprilie 2018 de instituire a modalităţilor practice pentru procesul de autorizare a vehiculelor feroviare şi de autorizare de tip a vehiculelor feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European şi a Consiliului
 • Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european 
 • OMT nr. 1484/2014 privind măsuri pentru aplicarea Deciziei 2007/756/CE a Comisiei din 9 noiembrie 2007 de adoptare a unei specificaţii comune a registrului naţional al vehiculelor prevăzut la articolul 14 alineatele (4) şi (5) din Directivele 96/48/CE şi 2001/16/CE
 • OMTI nr. 315/2011 privind aprobarea Normativului feroviar Vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii şi reparaţii planificate. Normele de timp sau normele de kilometri parcurşi pentru efectuarea reviziilor şi reparaţiilor planificate.

 • OMTI nr. 1650/2023 privind supravegherea operațiunilor de transport feroviar şi cu metroul de către Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR 
 • OMT nr. 1503/29.10.2014 pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr.1078/2012 privind o metodă de siguranţă comună pentru monitorizarea pe care trebuie să o aplice întreprinderile feroviare şi administratorii de infrastructură după primirea unui certificat de siguranţă sau a unei autorizaţii de siguranţă, precum şi entităţile responsabile cu întreţinerea

 • HG nr. 527 din 2023 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii Regulamentului UE nr. 782 din 2021
 • OMTI nr. 1554 din 21.08.2023 supraveghere drepturi călători ASFR

 • HG nr. 117/2010 pentru aprobarea Regulamentului de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltarea şi îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din România
 • REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/572 AL COMISIEI din 24 aprilie 2020 privind structura de raportare care trebuie urmată pentru rapoartele de investigare a accidentelor și a incidentelor feroviare

 • OMT nr. 141/1999 privind stabilirea competenţelor şi procedurilor de elaborare a reglementărilor specifice în transportul feroviar şi cu metroul
 • Legea nr. 24/2000, republicată în 2004, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 • OMT nr. 1.501/29.10.2014 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 al Comisiei din 30 aprilie 2013 privind metoda comună de siguranţă pentru evaluarea riscurilor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 352/2009

 • OMTIC nr. 909/2020 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/779 al Comisiei din 16 mai 2019 de stabilire a unor dispoziţii detaliate privind un sistem de certificare a entităţilor responsabile cu întreţinerea vehiculelor în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 445/2011 al Comisiei

 • HG nr. 643/2011 pentru aprobarea Conditiilor de inchiriere de catre Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. a unor parti ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum si gestionarea acestora (cu modificarile şi completarile ulterioare)
 • OMTIC nr. 232/2020 pentru eliberarea autorizatiei de siguranta administratorului / gestionarilor de infrastructura feroviara din România
 • OMTI nr. 2302 / 2023 de modificare a OMTIC nr. 232 / 2020

 • HG nr. 1611/2009 pentru aprobarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România (cu modificarile si completarile ulterioare)
 • OMT nr. 615/29.04.2015 privind aprobarea Procedurii pentru obtinerea permisului de mecanic de locomotiva, Cerintelor privind procedurile de eliberare si actualizare a certificatului si Cerintelor si procedurii de recunoastere a persoanelor si organismelor (cu modificările din 2018)
 • OMTI nr. 1443/2023 pentru modificarea si completarea OMT nr. 615/2015 privind aprobarea Procedurii pentru obtinerea permisului de mecanic de locomotiva, Cerintelor privind procedurile de eliberare si actualizare a certificatului si Cerintelor si procedurii de recunoastere a persoanelor si organismelor

 • OMTCT nr. 2262/2005 privind Autorizarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei care urmează să desfăşoare pe proprie răspundere activităţi specifice transportului feroviar (consolidat 2016)
 • Decizia Directorului General CENAFER nr. 14/18.02.2020 - Conditiile si duratele minime de instruire practica si de stagiu in vederea autorizarii
 • OMTI nr. 948/2024 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea, implementarea și dezvoltarea sistemului de menținere a competențelor profesionale pentru personalul cu responsabilități în siguranța circulației din cadrul operatorilor economici care desfășoară activități specifice transportului cu metroul din România

 • OMTCT nr. 1044/2003 privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea, pregătirea profesională şi examinarea consilierilor de siguranţă pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare, al mărfurilor periculoase (cu modificarile şi completarile ulterioare)

 • OMLPTL nr. 1186/2001 privind aprobarea Regulamentului de Exploatare Tehnică Feroviară, nr. 002 – RETF (cu modificarile şi completarile ulterioare)

 • OMT nr. 103/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor pentru admiterea şi expedierea transporturilor excepţionale pe infrastructura feroviară, nr. 328
 • Decizia Directorului General AFER nr. 54/2003 metodologie privind desfăşurarea activităţii de examinare şi autorizare a personalului care face parte din comisiile pentru tratarea transporturilor excepţionale pe infrastructura feroviară publică

 • OG nr. 60/2004 privind Reglementările referitoare la construirea, întreţinerea, repararea şi exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA (aprobata cu modificari prin Legea nr.402/2004)
 • HG nr. 2299/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr. 60/2004
 • OMTCT nr. 880/2005 privind aprobarea procedurilor de aplicare a prevederilor OG 60/2004 Actul AFER – CNCF „CFR”-SA nr. 1000/10199/2005 - Reglementări comune privind avizarea de către „CFR” şi aprobarea de către AFER a RET a LFI
 • OMTI nr. 443/2011 pentru aprobarea „Normelor privind autorizarea pentru punere în funcţiune a liniilor ferate industriale nou construite sau modernizate”

 • OMT nr. 340/1999 privind aprobarea Normelor pentru acordarea autorizaţiei de funcţionare, din punct de vedere tehnic, a staţiilor de cale ferată aflate în exploatare sau cu ocazia construcţiei, reparaţiei ori modernizării acestora (cu modificările si completarile ulterioare)

 • OMTI nr. 17/2024 de modificare si completare a OMT nr. 340/1999

 • OMT nr. 490/2000 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind tratarea defectelor unor produse feroviare critice aflate în termen de garanţie, nr. 906

 • OMT nr. 490 / OMFES. nr. 479/2008 pentru aplicarea cerinţelor minime privind anumite aspecte legate de condiţiile de muncă ale lucrătorilor mobili care prestează servicii de interoperabilitate transfrontalieră în sectorul feroviar

 • OG nr. 39/2000 pentru stabilirea şi sancţionarea unor fapte contravenţionale în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul (aprobata cu modificari prin Legea nr.200/2003; modificata prin OG nr.3/2012 care a fost aprobata prin Legea nr.158/2012)

 • OMTI nr. 1649/2023 pentru stabilirea formei, modelului şi conținutului legitimațiilor speciale ale personalului din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi al unor instituții aflate în subordinea acestuia, precum şi pentru stabilirea personalului împuternicit să constate, să încadreze şi să sancționeze faptele contravenționale produse în desfăşurarea operațiunilor de transport feroviar şi cu metroul

 • Decizia Directorului General AFER nr. 33/2009 privind Metodologia privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în operaţiunile de transport feroviar şi cu metroul

 • Decizia Directorului General AFER nr. 65/2004 privind Metodologia privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la nerespectarea reglementărilor OG 60/2004 – linii ferate industriale

 • OG nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al contraventiilor (cu modificarile şi completarile ulterioare)

 • OUG nr. 8/19.02.2013 privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (consolidată)

 • OMTI 1151/ OMS 1752/2021 pentru aprobarea cadrului general privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa circulaţiei

 • OMT/OMS nr. 1257/1391/2013 pentru aprobarea baremelor de sanatate pentru functiile din siguranta transporturilor si a modului in care se face dovada indeplinirii acestor conditii, precum si lista afectiunilor medicale si contraindicatiile corespunzatoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atributii in siguranta transporturilor

 • Ordinul nr. 1572/2018 privind Procedura de acordare a autorizaţiei de siguranţă de exploatare a liniilor de metrou pentru transportul de călători

 • OMTCT nr. 2261/2005 privind aprobarea metodologiilor de organizare şi de derulare a programelor de formare-calificare, perfecţionare şi verificare profesională periodică a personalului care efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar (reformare 2019)

 • OMTI nr. 2381/2022 pentru modificarea şi completarea OMTCT nr. 2261/2005

 • OMTI nr. 1309/2012 pentru aprobarea Regulilor generale pentru efectuarea manevrei vehiculelor cu o locomotiva telecomandata sau cu un utilaj de manevra, cu sau fara telecomanda, pe liniile ferate industriale, cu modificarile si completarile ulterioare

Linkuri utile:

www.guv.ro - Guvernul României
www.mt.ro - Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicațiilor
www.era.europa.eu - Agentia Feroviara Europeana
http://www.afer.ro/ -  Autoritatea Feroviara Română - AFER
Sediul:


Calea Grivitei, Nr.393, sector 1, Bucharest, Romania
Secretariat: +4021.307.7968
E-mail: office.asfr@sigurantaferoviara.ro
URL: www.sigurantaferoviara.ro

Contabilitate : +4021.307.6886
contabilitate.asfr@sigurantaferoviara.ro
Facturare : +4021.307.6898
facturare.asfr@sigurantaferoviara.ro