LEGISLAŢIE  EUROPEANĂ

 • Decizia nr. 460/2009/CE privind adoptarea unei metode de siguranţă comune pentru evaluarea atingerii obiectivelor de siguranţă, prevăzute la art. 6 din Directiva nr.2004/49/CE

 • Decizia nr. 226/2012/CE privind al doilea set de obiectivele de siguranţă comune în ceea ce priveşte sistemul feroviar (consolidat - 2013)

 • Regulamentul delegat (UE) 2018/762 al Comisiei din 8 martie 2018 de stabilire a unor metode comune de siguranță privind cerințele sistemului de management al siguranței, în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului, și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1158/2010 și (UE) nr. 1169/2010 ale Comisiei

 • Regulamentul delegat (UE) 2018/761 al Comisiei din 16 februarie 2018 de stabilire a metodelor comune de siguranță pentru supravegherea de către autoritățile naționale de siguranță după eliberarea unui certificat unic de siguranță sau a unei autorizații de siguranță în conformitate cu Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a

 • Regulamentului (UE) nr. 1078/2012 al Comisiei Regulamentul (UE) nr. 1078/2012 privind o metodă de siguranță comună pentru monitorizarea pe care trebuie să o aplice întreprinderile feroviare și administratorii de infrastructură după primirea unui certificat de siguranță sau a unei autorizații de siguranță, precum și entitățile responsabile cu întreținerea

 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/779 al Comisiei din 16 mai 2019 de stabilire a unor dispoziții detaliate privind un sistem de certificare a entităților responsabile cu întreținerea vehiculelor în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 445/2011 al Comisiei
 • Directiva (UE) 2016/797 din 11 mai 2016 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în UE

 • DECIZIA DELEGATĂ (UE) 2017/1474 a Comisiei din 8 iunie 2017 de completare a Directivei (UE)  2016/797 în ceea ce privește obiectivele specifice pentru elaborarea, adoptarea și revizuirea specificațiilor tehnice de interoperabilitate.

 • REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/545 AL COMISIEI din 4 aprilie 2018 de instituire a modalităților practice pentru procesul de autorizare a vehiculelor feroviare și de autorizare de tip a vehiculelor feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului.

 • RECOMANDAREA COMISIEI din 18 iulie 2018 privind orientările pentru implementarea armonizată a Sistemului european de management al traficului feroviar în Uniune (2018/C 253/01)

 • Decizia nr. 2009/965/CE privind documentul de referinţă menţionat la art. 27 alin. (4) din Directiva 2008/57/CE

 • Decizia nr. 2011/155/CE privind publicarea și gestionarea documentului de referință menționat la articolul 27 alineatul (4) din Directiva 2008/57/CE

 • Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1614 de stabilire a specificațiilor pentru registrele vehiculelor menționate la articolul 47 din Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului și de modificare și abrogare a Deciziei 2007/756/CE

 • Decizia 2011/665/CE privind registrul european al tipurilor autorizate de vehicule feroviare (ERATV)

 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/776 al Comisiei din 16 mai 2019 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 321/2013, (UE) nr. 1299/2014, (UE) nr. 1301/2014, (UE) nr. 1302/2014, (UE) nr. 1303/2014 și (UE) 2016/919 ale Comisiei și a Deciziei de punere în aplicare 2011/665/UE a Comisiei în ceea ce privește alinierea la Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului și implementarea unor obiective specifice stabilite în Decizia delegată (UE) 2017/1474 a Comisiei

 • REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2019/250 AL COMISIEI din 12 februarie 2019 privind modelele de certificate și de declarații „CE” pentru subsistemele și pentru elementele constitutive de interoperabilitate feroviare, modelul de declarație de conformitate cu un tip de vehicul feroviar autorizat și procedurile de verificare „CE” a subsistemelor în conformitate cu Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 201/2011 al Comisiei

 • Decizia nr. 2010/713/CE privind modulele pentru procedurile de evaluare a conformităţii şi a adecvării pentru utilizare, precum şi de verificare CE care trebuie utilizate în STI adoptate în temeiul Directivei 2008/57/CE

 • RECOMANDAREA COMISIEI 2014/897/UE din 5 decembrie 2014 privind aspecte legate de punerea în functiune si utilizarea subsistemelor structurale si a vehiculelor în temeiul Directivelor 2008/57/CE si 2004/49/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului

 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/777 al Comisiei din 16 mai 2019 privind specificațiile comune pentru registrul de infrastructură feroviară și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/880/UE

 • Directiva 2007/59/CE privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar comunitar (cu modificarile ulterioare - 2014)
 • Directiva (UE) 2016/882 a comisiei din 1 iunie 2016 de modificare a Directivei 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele lingvistice
 • REGULAMENTUL (UE) 2019/554 AL COMISIEI din 5 aprilie 2019 de modificare a anexei VI la Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul feroviar comunitar.
 • Regulamentul (UE) nr. 36/2010 privind modelele comunitare de permise de mecanici de locomotivă, certificate complementare, copii certificate ale certificatelor complementare și formulare pentru cererile de permise de mecanici de locomotivă, în temeiul Directivei 2007/59/CE
 • Decizia nr. 2010/17/CE privind adoptarea parametrilor de bază pentru registrele de evidenţă a permiselor de mecanici de locomotivă şi a certificatelor complementare prevăzute de Directiva 2007/59/CE
 • Decizia nr. 2011/765/CE privind criteriile pentru recunoașterea centrelor de formare implicate în formarea mecanicilor de locomotivă, criteriile pentru recunoașterea examinatorilor responsabili cu evaluarea mecanicilor de locomotivă și criteriile pentru organizarea examinărilor în conformitate cu Directiva 2007/59/CE
 • Recomandarea nr. 2011/766/CE cu privire la procedura de recunoaștere a centrelor de formare și a examinatorilor pentru mecanici de locomotivă în conformitate cu Directiva 2007/59/CE
 • Directiva 2005/47/CE privind acordul dintre Comunitatea Căilor Ferate Europene (CER) şi Federaţia European a Muncitorilor din domeniul Transporturilor (ETF) referitor la anumite aspecte privind condiţiile de muncă ale lucrătorilor din cale implicaţi în serviciile transfrontaliere interoperabile din sectorul feroviar
Linkuri utile:

www.guv.ro - Guvernul României
www.mt.ro - Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicațiilor
www.era.europa.eu - Agentia Feroviara Europeana
http://www.afer.ro/ -  Autoritatea Feroviara Română - AFER
Sediul:

Calea Grivitei, Nr.393, sector 1, Bucuresti, Romania

Telefoane:
Secretariat: +4021.307.7968
Facturare1: +4021.307.6886, Facturare2: +4021.307.6898

E-mail: office.asfr@sigurantaferoviara.ro
URL: www.sigurantaferoviara.ro