CERTIFICARE MECANICI LOCOMOTIVA
 
 
 HG nr. 1611/16.12.2009 pentru aprobarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotiva care conduc locomotive si trenuri in sistemul feroviar din Romania;

OMT nr. 615/29.04.2015 privind aprobarea Procedurii pentru obtinerea permisului de mecanic de locomotiva, Cerintelor privind procedurile de eliberare si actualizare a certificatului si Cerintelor si procedurii de recunoastere a persoanelor si organimelor

Decizia Comisiei 2010/17/CE privind Adoptarea parametrilor de baza pentru registrele de evidenta a permiselor de mecanici de locomotiva si a certificatelor complementare prevazute de Directiva 2007/59/CE;

Regulamentul (UE) 36/2010 privind Modelele comunitare de permise de mecanici de locomotiva, certificate complementare, copii certificate ale certificatelor complementare si formulare pentru cererile de permise de mecanici de locomotiva, in temeiul Directivei 2007/59/CE

Mecanicii de locomotiva trebuie sa aiba capacitatea fizica si calificarile necesare pentru conducerea trenurilor si trebuie sa detina urmatoarele documente:

 • un permis care sa demonstreze ca mecanicul satisface conditiile minime privind cerintele medicale, are studii de baza si aptitudini profesionale generale. Permisul il identifica pe mecanic si autoritatea emitenta si mentioneaza durata de valabilitate;

 • unul sau mai multe certificate care indica infrastructura pe care titularul certificatului este autorizat sa conduca si materialul rulant pe care detinatorul certificatului este autorizat sa il conduca.

Certificatul autorizeaza mecanicii de locomotiva sa conduca in cadrul uneia sau al mai multora dintre urmatoarele categorii:

 • categoria A: locomotive de manevra, trenuri pentru lucrari de infrastructura, vehicule pentru intretinerea liniilor si orice alte locomotive atunci cand sunt folosite pentru manevre;

 • categoria B: transportul de pasageri si/sau de marfuri. Un certificat poate sa contina o autorizatie pentru toate categoriile, care acopera toate codurile.

Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana este autoritate competenta din Romania, prevazuta la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 55/2006 privind siguranta feroviara, care elaboreaza procedura ce trebuie urmata pentru obtinerea unui permis de conducere unui mecanic de locomotiva, procedura ce este aprobata prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

Operatorii de transport feroviar, respectiv administratorul sau gestionarii de infrastructura feroviara, dupa caz, sunt responsabili cu acordarea certificatului care indica infrastructura pe care titularul certificatului este autorizat sa conduca si materialul rulant pe care detinatorul certificatului este autorizat sa il conduca.

Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana indeplineste urmatoarele sarcini in mod transparent si nediscriminatoriu:

 • elibereaza si actualizeaza permisele si elibereaza duplicate;

 • asigura examinarile periodice si/sau testele;

 • suspenda si retrage permisele si notifica organismul emitent cu privire la primirea solicitarilor justificate de suspendare a certificatelor;

 • asigura recunoasterea persoanelor sau a organismelor pentru care a fost desemnata;

 • publica si actualizeaza un registru de persoane si organisme acreditate sau recunoscute;

 • tine si actualizeaza un registru al permiselor;

 • monitorizeaza procesul de certificare a mecanicilor de locomotiva;

 • efectueaza inspectii;

 • stabileste criteriile nationale de examinare pentru examinatori.

Modelele de permis, de certificat si de copie certificata a certificatului si, de asemenea, caracteristicile fizice ale acestora, tinand cont de masurile de combatere a falsurilor, vor respecta cerintele si caracteristicele modelului comunitar prevazute prin Regulamentul (UE) 36.

Permisul emis in conditiile prezentei hotarari este valabil pe intregul teritoriu al Uniunii Europene.

Documentele de certificare a mecanicilor de locomotiva din tari terte care conduc exclusiv pe sectiuni de frontiera ale sistemului feroviar din Romania pot fi recunoscute in conformitate cu acordurile bilaterale cu tara terta respectiva.

Pe teritoriul Romaniei vor fi recunoscute permisele eliberate in alte state membre ale Uniunii Europene potrivit art. 7 din Directiva 2007/59/CE.

Pentru a obtine un permis, solicitantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte minime:

 • varsta minima a solicitantilor de permise nu poate sa fie mai mica de 20 de ani. Cu toate acestea, se pot elibera permise solicitantilor de la varsta de 18 ani, insa valabilitatea unui astfel de permis va fi limitata la caile ferate din Romania;

 • solicitantii trebuie sa fi absolvit cel putin noua ani de studii (primare, gimnaziale si liceale) si sa fi absolvit o formare de baza echivalenta cu nivelul 3 la care se face referire in Recomandarea Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2008 nr. 2008/C111/01, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C111 din 6 mai 2009 privind stabilirea Cadrului european al calificarilor pentru invatarea de-a lungul vietii;

 • solicitantii trebuie sa prezinte o confirmare a faptului ca au o stare fizica corespunzatoare, supunandu-se unui examen medical efectuat de un medic acreditat sau recunoscut in conformitate cu prevederile legale in vigoare si sub supravegherea medicului respectiv;

 • solicitantii trebuie sa dovedeasca faptul ca au o stare psihologica corespunzatoare din punct de vedere profesional, supunandu-se unui examen medical efectuat de un psiholog sau medic acreditat ori recunoscut in conformitate cu prevederile legale in vigoare sau sub supravegherea medicului respectiv;

 • solicitantii trebuie sa dovedeasca competenta profesionala generala, trecand un examen care acopera cel putin subiectele generale enumerate in anexa nr. 4 la la HG nr. 1611/2009.

Toate solicitarile de permis sunt adresate Autoritatii de Siguranta Feroviare Romane de catre mecanicul candidat sau de orice entitate care actioneaza in numele acestuia. Solicitarile pot sa vizeze acordarea unui nou permis, actualizarea unor detalii ale permisului, o reinnoire sau eliberarea unui duplicat.

Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana elibereaza permisul cat mai repede cu putinta, dar nu mai tarziu de o luna de la primirea tuturor documentelor necesare.

Un permis se elibereaza intr-un singur exemplar original si se pastreaza in posesia titularului sau. Orice duplicare a permisului, alta decat cea efectuata de catre autoritatea competenta atunci cand se solicita un duplicat, este interzisa.

Permisul este valabil 10 ani, daca sunt indeplinite verificarile periodice, respectiv titularul acestuia este supus la examinari periodice si/sau teste privind:

 • cerintele medicale - trebuie sa se respecte frecventa minima in conformitate cu subsectiunea 3.1 din anexa nr. 2 la normele din anexa HG nr. 1611/2009. Aceste verificari medicale sunt efectuate de catre medici acreditati sau recunoscuti in conformitate cu prevederile legale in vigoare sau sub supravegherea medicului respectiv;

 • cunostintele profesionale generale - un proces de formare continua este instituit pentru a asigura pastrarea competentelor angajatilor.

La reinnoirea unui permis, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana verifica in registrul de permise de mecanici de locomotiva daca mecanicul de locomotiva a indeplinit cerintele prevazute la lit. a).

Persoanele sau organismele recunoscute in conformitate cu HG nr. 1611/2009 sunt recunoscute de catre Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana. Recunoasterea este bazata pe criteriile independentei, competentei si impartialitatii si pe evaluarea unui dosar depus de candidati in care se ofera dovezi de competenta corespunzatoare pentru domeniul respectiv. Cerintele si procedura de recunoastere este aprobata prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.

Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana asigura publicarea si actualizarea unui registru de persoane si organisme care au fost acreditate sau recunoscute in conformitate cu HG nr. 1611/2009.

Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana are obligatia:

 • sa tina un registru cu toate permisele eliberate, actualizate, reinnoite, modificate, expirate, suspendate, retrase sau declarate pierdute, furate ori distruse. Acest registru trebuie sa contina datele mentionate in Decizia Comisiei 2010/17/CE, care vor fi accesibile cu ajutorul numarului national alocat fiecarui mecanic de locomotiva. Registrul trebuie sa fie actualizat in mod constant;

 • sa furnizeze autoritatii competente a unui stat membru, agentiei sau oricarui angajator de mecanici de locomotiva, in baza unei cereri motivate, informatii despre un astfel de permis;

 • sa se asigura ca registrul de permise si modul de exploatare a acestuia este in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

Mecanicii de locomotiva au acces la informatiile care ii privesc si care sunt inscrise in registrul de permise de la Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, putand obtine, la cerere, o copie a acestor informatii.

Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana coopereaza cu Agentia Feroviara Europeana pentru a asigura interoperabilitatea registrului de permis din Romania cu cele ale celorlalte state memvre ale UE.

Examinarile si examinatorii avuti in vedere cu scopul verificarii calificarii necesare se stabilesc, in partea privitoare la permis, de catre Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, cand se stabileste procedura care va fi urmata pentru a obtine un permis.

Examinarile sunt supravegheate de examinatori competenti, acreditati sau recunoscuti si sunt organizate astfel incat sa se evite orice conflict de interese.

Examinarile sunt organizate astfel incat sa se evite orice conflict de interese, fara a afecta posibilitatea ca examinatorul sa apartina operatorului de transport feroviar sau administratorului infrastructurii feroviare care emite certificatul.

Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana poate lua in orice moment masuri pentru a verifica, pe trenurile care opereaza pe caile ferate romane, daca mecanicii de locomotiva au in posesie documentele emise in conformitate cu HG nr. 1611/2009. In cazul neglijentei la locul de munca, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana poate verifica daca mecanicul respectiv indeplineste conditiile stabilite pentru acordarea certificatelor.

Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana poate desfasura controale privind respectarea prevederilor prezentelor norme de catre mecanicii de locomotiva, operatorii de transport feroviar, administratorul/gestionarii infrastructurii feroviare, examinatori si de catre centrele de formare care isi desfasoara activitatea in Romania.

Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana considera ca un mecanic nu mai indeplineste una sau mai multe conditii necesare, va lua urmatoarele masuri:

 • in ceea ce priveste un permis emis de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana, aceasta poate, in functie de gravitatea problemelor create pentru siguranta pe caile ferate, sa il suspende sau sa il retraga, dupa caz, conform reglementarilor in vigoare. Aceasta ii informeaza de indata pe mecanicul respectiv si pe angajatorul acestuia in legatura cu decizia sa motivata, fara a aduce atingere dreptului la o cale de atac;

 • in ceea ce priveste un permis emis de o autoritate competenta in alt stat membru al UE, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana contacteaza acea autoritate si ii transmite o cerere motivata pentru desfasurarea unei inspectii suplimentare sau pentru suspendarea permisului. Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana solicitanta informeaza Comisia Europeana si celelalte autoritati competente in legatura cu solicitarea sa. Mecanicilor de locomotiva li se interzice sa isi desfasoare activitatea in aria de competenta nationala pana la notificarea deciziei autoritatii emitente;

 • in ceea ce priveste un certificat, Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana contacteaza organismul emitent al acestuia si va solicita fie efectuarea unei inspectii suplimentare, fie suspendarea certificatului. Autoritatea competenta poate interzice mecanicilor de locomotiva sa opereze in aria sa de competenta pana la emiterea raportului organismului emitent si va informa Comisia Europeana si celelalte autoritati competente in legatura cu aceasta.

In toate cazurile, daca Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana considera ca un anumit mecanic reprezinta o amenintare grava la adresa sigurantei pe caile ferate, aceasta intreprinde imediat actiunile necesare, cum ar fi solicitarea catre administratorul de infrastructura feroviara de a opri trenul si a-i interzice mecanicului sa isi desfasoare activitatea in aria sa de competenta atat timp cat este necesar. Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana informeaza Comisia Europeana si celelalte autoritati competente in legatura cu orice astfel de decizie.

Formular "Cerere de eliberare a permisului de mecanic de locomotivă"
Cerinţe pentru fotografia titularului de Permis de mecanic de locomotivă.
CONDIȚII ŞI DURATE MINIME DE PREGĂTIRE ŞI STAGIU stabilite de ASFR în temeiul art. 7 şi art. 31 din ANEXA nr. 2 la OMT nr. 615/2015
Tipuri de material rulant motor
Linkuri utile:

www.guv.ro - Guvernul României
www.mt.ro - Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicațiilor
www.era.europa.eu - Agentia Feroviara Europeana
http://www.afer.ro/ -  Autoritatea Feroviara Română - AFER
Sediul:

Calea Grivitei, Nr.393, sector 1, Bucuresti, Romania

Telefoane:
Secretariat: +4021.307.7968
Facturare1: +4021.307.6886, Facturare2: +4021.307.6898

E-mail: office.asfr@sigurantaferoviara.ro
URL: www.sigurantaferoviara.ro