CERTIFICARE şi AUTORIZARE

OMTIC nr. 932/30.04.2020 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2018/763 al Comisiei din 9 aprilie 2018 de stabilire a modalităţilor practice pentru emiterea certificatelor unice de siguranţă pentru întreprinderile feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007 al Comisiei şi a Regulamentului delegat (UE) 2018/762 al Comisiei din 8 martie 2018 de stabilire a unor metode comune de siguranţă privind cerinţele sistemului de management al siguranţei, în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului, şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.158/2010 şi (UE) nr. 1.169/2010 ale Comisiei şi eliberarea certificatelor unice de siguranţă operatorilor de transport feroviar pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar de călători şi/sau de marfă pe căile ferate din România

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 402/2013 AL COMISIEI din 30 aprilie 2013 privind metoda comuna de siguranta pentru evaluarea riscurilor si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 352/2009

OMT nr. 1.501/29.10.2014 privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 al Comisiei din 30 aprilie 2013 privind metoda comună de siguranţă pentru evaluarea riscurilor şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 352/2009

OUG nr. 73/2019 privind siguranta feroviara

Regulamentul delegat (UE) 2018/762 al Comisiei din 8 martie 2018 de stabilire a unor metode comune de siguranță privind cerințele sistemului de management al siguranței, în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului, și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1158/2010 și (UE) nr. 1169/2010 ale Comisiei

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/763 al Comisiei din 9 aprilie 2018 de stabilire a modalităților practice pentru emiterea certificatelor unice de siguranță pentru întreprinderile feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007 al Comisiei

Regulamentul (UE) nr. 1078/2012 privind o metodă de siguranță comună pentru monitorizarea pe care trebuie să o aplice întreprinderile feroviare și administratorii de infrastructură după primirea unui certificat de siguranță sau a unei autorizații de siguranță, precum și entitățile responsabile cu întreținerea

Autoritatea responsabilă cu acordarea certificării în materie de siguranță din România este Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română.

Cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 10 alin. (9) din Directiva (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2016 privind siguranţa feroviară (reformare), accesul la infrastructura feroviară din România se acordă exclusiv operatorilor de transport feroviar care deţin certificatul unic de siguranţă eliberat de Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (Agenția) în conformitate cu art. 10 alin. (5) - (7) din Directiva (UE) 2016/798 sau de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română în conformitate cu alin. (8).

Operatorul de transport feroviar solicită Agenţiei eliberarea unui certificat unic de siguranţă atunci când zona de operare preconizată are în vedere teritoriul unui stat membru, care poate fi sau nu teritoriul României, sau al mai multor state membre, care poate include sau nu teritoriul României.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, operatorul de transport feroviar poate solicita Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română eliberarea unui certificat unic de siguranţă atunci când zona de operare preconizată are în vedere exclusiv teritoriul României.

Obiectivul certificatului unic de siguranţă este de a dovedi că operatorul de transport feroviar în cauză şi-a instituit propriul sistem de management al siguranţei şi că este capabil să desfăşoare operaţiuni în condiţii de siguranţă în zona de operare preconizată.

Cererea de eliberare a certificatului unic de siguranţă adresată Agenţiei sau Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română, după caz, precum şi informaţii cu privire la toate cererile, etapele procedurilor relevante şi rezultatul acestora, precum şi, dacă este cazul, cererile şi deciziile comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor se transmit prin intermediul ghişeului unic prevăzut la art. 12 din Regulamentul (UE) 2016/796.

Modalităţile practice care trebuie aplicate de către operatorii de transport feroviar care efectuează servicii de transport feroviar de călători şi/sau de marfă, definiţi la art. 3 pct. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2019 privind siguranţa feroviară, la transmiterea cererilor de eliberare a certificatelor unice de siguranţă, a reînnoirii sau actualizării/modificării acestora, precum şi modalităţile care trebuie aplicate la evaluarea acestor cereri de către Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR, denumită în continuare ASFR, şi Agenţia Uniunii Europene pentru Căile Ferate sunt stabilite de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/763 al Comisiei din 9 aprilie 2018.

Un certificat unic de siguranţă acordat de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română are o valabilitate de cel mult 5 ani.

Pe durata valabilității certificatelor unice de siguranță este necesară respectarea cerințelor care au stat la baza acordării acestora, iar pe durata valabilitătii certificatelor unice de siguranță, Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română va efectua acțiuni de audit și inspecție de stat privind modul de respectare a reglementărilor specifice în vigoare și verificarea îndeplinirii cerințelor care au stat la baza acordării sau modificării acestora, pe baza convențiilor încheiate cu operatorii de transport feroviar și a unui tarif aprobat de catre Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Atunci când în urma activităţilor de supraveghere desfăşurate în baza convenţiei încheiate de către ASFR cu operatorul de transport feroviar se constată că nu mai sunt îndeplinite cerinţele de certificare, nu se respectă normele naţionale sau reglementările specifice ale Uniunii Europene sau se identifică un risc grav care afectează siguranţa, ASFR poate, motivat, conform prevederilor art. 17 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2019 privind siguranţa feroviară:

a) să ia măsuri de siguranţă temporare - restricţionarea sau suspendarea imediată a operaţiunilor relevante;

b) să ia măsuri de restricţionare sau revocare a certificatului unic de siguranţă, atunci când ASFR a eliberat certificatul;

c) să propună Agenţiei Uniunii Europene pentru Căile Ferate restricţionarea sau revocarea certificatului unic de siguranţă, atunci când aceasta a eliberat certificatul.

În cazul suspendării sau retragerii licenţei de transport feroviar unui operator de transport feroviar, ASFR restricţionează sau revocă imediat, după caz, certificatul unic de siguranţă operatorului în cauză.

Pe perioada valabilităţii restricţionării unor elemente din certificatul unic de siguranţă conform art. 4 alin. (2) lit. c) din OMTIC nr. 932/2020, operatorul de transport feroviar în cauză nu mai poate efectua serviciile de transport feroviar pentru elementele care intră sub incidenţa neconformităţilor.

După revocarea certificatului unic de siguranţă, operatorul de transport feroviar în cauză nu mai poate efectua serviciile de transport feroviar.

Perioada de restricţionare a certificatului unic de siguranţă nu prelungeşte perioada de valabilitate a acestuia.

Un operator de transport feroviar solicită reînnoirea certificatului unic de siguranţă care a fost eliberat de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română sau de Agenţie, după caz. Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română reînnoieşte certificatul unic de siguranţă dacă solicitantul îndeplineşte prevederile OUG nr. 73/2019.

La fiecare modificare substanţială a tipului sau amplorii operaţiunii, operatorul de transport feroviar solicită actualizarea certificatului unic de siguranţă.

Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română revizuieşte certificatele unice de siguranţă eliberate în conformitate cu OUG nr. 73/2019 în urma unor modificări substanţiale ale cadrului de reglementare în domeniul siguranţei.

Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română notifică Agenţia, fără întârziere şi, în orice caz, în termen de două săptămâni, cu privire la eliberarea unui certificat unic de siguranţă.

Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română notifică imediat reînnoirea, modificarea sau revocarea unui certificat unic de siguranţă.

Operatorii de transport feroviar îşi stabilesc propriile sisteme de management al siguranţei, conform Regulamentului delegat (UE) 2018/762 al Comisiei din 8 martie 2018, pentru a se asigura că sistemul feroviar poate atinge cel puţin O.S.C., că este în conformitate cu cerinţele de siguranţă descrise în S.T.I., precum şi că sunt aplicate părţile relevante din M.S.C. şi din normele naţionale notificate în conformitate cu art. 8 din OUG nr. 73/2019.

Sistemul de management al siguranţei este adaptat la tipul operaţiunii, amploarea operaţiunii, zona de operare şi alte condiţii ale activităţii desfăşurate. Acesta asigură controlul tuturor riscurilor asociate cu activitatea operatorului de transport feroviar, inclusiv furnizarea de lucrări de întreţinere, de materiale, precum şi utilizarea contractanţilor.

Sistemul de management al siguranţei ia în considerare, în cazurile în care acest lucru este adecvat şi posibil, riscurile ce decurg din activităţile altor factori.

Până la data de 31 mai a fiecărui an, operatorii de transport feroviar prezintă Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română un raport de siguranţă referitor la anul calendaristic precedent.

Raportul de siguranţă conţine:

a) informaţii privind modul în care sunt atinse obiectivele de siguranţă ale operatorului de transport feroviar şi rezultatele planului de siguranţă;

b) un raport cu privire la dezvoltarea indicatorilor de siguranţă naţionali şi a I.S.C. prevăzuţi la art. 5 din OUG nr. 73/2019, în măsura în care este relevant pentru operatorul de transport feroviar raportor;

c) rezultatele auditurilor de siguranţă interne;

d) observaţii privind deficienţele şi disfuncţionalităţile operaţiunilor feroviare şi administrării infrastructurii care ar putea fi relevante pentru Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română;

e) un raport privind aplicarea M.S.C. relevante.

Linkuri utile:

www.guv.ro - Guvernul României
www.mt.ro - Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicațiilor
www.era.europa.eu - Agentia Feroviara Europeana
http://www.afer.ro/ -  Autoritatea Feroviara Română - AFER
Sediul:

Calea Grivitei, Nr.393, sector 1, Bucuresti, Romania

Telefoane:
Secretariat: +4021.307.7968
Facturare1: +4021.307.6886, Facturare2: +4021.307.6898

E-mail: office.asfr@sigurantaferoviara.ro
URL: www.sigurantaferoviara.ro