DESPRE  NOI

Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR este independentă în ceea ce priveşte organizarea şi procesul decizional, de orice operator de transport feroviar, administrator de infrastructură feroviară, solicitant şi entitate contractantă şi de orice entitate care atribuie contracte de servicii publice, potrivit legii.

Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR
 îndeplineşte toate atribuţiile autorităţii de siguranţă definite la art. 3 pct. 4 şi art. 16 alin. (2) din OUG nr. 73/2019 privind siguranţa feroviară, respectiv:

 • autorizarea punerii în funcţiune a subsistemelor de control- comandă şi semnalizare terestre, energie şi infrastructură, care constituie sistemul feroviar, în conformitate cu art. 18 alin. (2) din Directiva (UE) 2016/797;

 • eliberarea, reînnoirea, modificarea şi revocarea autorizaţiilor de introducere pe piaţă a vehiculelor, în conformitate cu art. 21 alin. (8) din Directiva (UE) 2016/797;

 • sprijinirea Agenţiei în eliberarea, reînnoirea, modificarea şi revocarea autorizaţiilor de introducere pe piaţă a vehiculelor, în conformitate cu art. 21 alin. (5) din Directiva (UE) 2016/797, şi a autorizaţiilor de tip ale vehiculelor, în conformitate cu art. 24 din Directiva (UE) 2016/797;

 • supravegherea pe teritoriul României a conformităţii elementelor constitutive de interoperabilitate cu cerinţele esenţiale, în conformitate cu art. 8 din Directiva (UE) 2016/797;

 • asigurarea faptului că fiecărui vehicul i s-a atribuit un număr european de vehicul, în conformitate cu art. 46 din Directiva (UE) 2016/797, fără a aduce atingere art. 47 alin. (4) din Directiva (UE) 2016/797;

 • sprijinirea Agenţiei în eliberarea, reînnoirea, modificarea sau revocarea certificatelor unice de siguranţă acordate de aceasta în conformitate cu art. 10 alin. (5) din Directiva (UE) 2016/798;

 • eliberarea, reînnoirea, modificarea şi revocarea certificatelor unice de siguranţă acordate în conformitate cu art. 10;

 • eliberarea, reînnoirea, modificarea şi revocarea autorizaţiilor de siguranţă acordate în conformitate cu art. 12;

 • monitorizarea, promovarea şi, dacă este cazul, aplicarea şi actualizarea cadrului de reglementare în domeniul siguranţei, inclusiv sistemul de norme naţionale;

 • supravegherea operatorilor de transport feroviar şi administratorului de infrastructură, în conformitate cu art. 17;

 • eliberarea, reînnoirea, modificarea şi revocarea permiselor de mecanici de locomotivă, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.611/2009, cu modificările ulterioare;

 • eliberarea, reînnoirea, modificarea şi revocarea certificatelor acordate entităţilor responsabile cu întreţinerea, în conformitate cu legislaţia naţională.

Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română – ASFR exercită atribuțiile de autoritate de acordare a licențelor pentru transportul feroviar, prevăzute la cap. III din Legea nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul european, cu modificările și completările ulterioare;

Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR exercită, de asemenea, şi alte atribuţii specifice date în competenţa sa prin acte normative, în principal:

 • efectuează evaluarea independentă a adecvării aplicării procesului de management al riscului, precum şi a rezultatului acestuia şi întocmeşte pentru solicitant raportul de evaluare a siguranţei;

 • supraveghează prin acţiuni de audit de siguranţă feroviară, control şi inspecţie de stat operatorii economici din sistemul de transport feroviar, în conformitate cu legislaţia europeană şi naţională în vigoare;

 • certifică entităţile responsabile cu întreţinerea vehiculelor feroviare;

 • certifică operatorii economici care preiau una sau mai multe funcţii de întreţinere ale vehiculelor feroviare;

 • supraveghează prin acţiuni de audit şi inspecţie entităţile responsabile cu întreţinerea vehiculelor feroviare şi operatorii economici care efectuează funcţiile de întreţinere, pe durata valabilităţii certificatului;

 • acordă, reînnoieşte, actualizează şi modifică permisele de mecanic de locomotivă;

 • acordă, reînnoieşte, actualizează şi modifică declaraţiile de recunoaştere a centrelor de formare care asigură sarcinile de formare privind cunoştinţele profesionale generale, de material rulant şi de infrastructură feroviară pentru mecanicii de locomotivă;

 • acordă, reînnoieşte, actualizează şi modifică declaraţiile de recunoaştere a examinatorilor care efectuează evaluarea cunoştinţelor profesionale generale, de material rulant şi de infrastructură feroviară pentru mecanicii de locomotivă;

 • asigură organizarea examenelor şi emiterea de autorizaţii, atestate şi certificate pentru personalul din transportul feroviar şi cu metrou;

 • autorizează staţiile de cale ferată şi emite autorizaţiile de funcţionare;

 • autorizează pentru punerea în funcţiune liniile ferate industriale nou-construite sau modernizate şi emite autorizaţiile de punere în funcţiune, autorizează exploatarea liniilor ferate industriale şi emite autorizaţiile de exploatare; 

 • întocmeşte periodic evidenţa şi statistica accidentelor şi incidentelor produse pe căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul şi furnizează datele statistice pentru Institutul Naţional de Statistică;

 • asigură pregătirea profesională şi certificarea consilierilor pentru mărfurile periculoase şi emite certificate;

 • efectuează cursuri de pregătire în vederea atestării responsabililor cu sistemul de management al siguranţei feroviare şi acordă atestate;

 • autorizează transportul public cu metroul şi emite autorizaţiile/licenţele de transport pentru operatorii de transport cu trenuri de metrou;

 • întocmeşte anual un raport privind activităţile sale desfăşurate în anul precedent, pe care îl publică în Buletinul AFER şi pe pagina de web a ASFR de pe site-ul AFER şi îl transmite Agenţiei Feroviare Europene cel mai târziu până la data de 30 septembrie;

 • pune la dispoziţie solicitanţilor documente de îndrumare privind cerinţele pentru activităţile de autorizare, certificare şi atestare, conform obiectului de activitate;

 • asigură funcţionarea unui dispecerat permanent cu atribuţii de preluare şi tratare a apelurilor de urgenţă primite prin centrul unic pentru apeluri de urgenţă - 112, potrivit legislaţiei în vigoare;

Prestaţiile efectuate de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR se efectuează pe bază de tarife aprobate de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicaţiilor.

Linkuri utile:

www.guv.ro - Guvernul României
www.mt.ro - Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicațiilor
www.era.europa.eu - Agentia Feroviara Europeana
http://www.afer.ro/ -  Autoritatea Feroviara Română - AFER
Sediul:

Calea Grivitei, Nr.393, sector 1, Bucuresti, Romania

Telefoane:
Secretariat: +4021.307.7968
Facturare1: +4021.307.6886, Facturare2: +4021.307.6898

E-mail: office.asfr@sigurantaferoviara.ro
URL: www.sigurantaferoviara.ro